ћитрополит √ригорий: »скам да съм новаторът, който разкрива вечността

ћитрополит √ригорий: »скам да съм новаторът, който разкрива вечността

¬рачански€т митрополит √ригорий ( расимир ћаринов ÷ветков) е роден на 19.09.1970 г. в Ѕотевград. «авършва природоматематическата гимнази€ в града. ѕрез 1995 г. завършва двугодишни€ паралелен курс на —ƒ— „—в. …оан –илски” в —офи€. ѕриема монашески постриг на 17.11.1996 г. в ’аджидимовски€ манастир ”—в. √еорги” от приснопаметни€ Ќеврокопски митрополит Ќатанаил. Ќа следващи€ ден е ръкоположен за йерод€кон, а през следващата година – за йеромонах. ¬ъзведен е в архимандритско достойнство на 21.12.1998 г. ѕрез 1999 г. се дипломира в Ѕогословски€ факултет на јтински€ университет " аподистри€". ќт 1.11.2007 г. е назначен за протосингел на —офийска митрополи€. ѕо решение на —в. —инод на 29.10.2010 г. приема епископска хиротони€ с титлата Ѕраницки в “ро€нската ставропигиална св. обител „”спение Ѕогородично“ и е определен за втори викарен епископ на —офийски€ митрополит. ѕо решение на —в. —инод от 08.02.2011 г. е назначен за игумен на “ро€нски€ манастир. ѕо решение на —в. —инод от 01.05.2014 г. е назначен за викарий на —офийски€ митрополит. Ќа 5 март 2017 г. епархийските избиратели от ¬рачанска епархи€ го издигат за кандидат за овакантени€ ¬рачански митрополитски престол. Ќа 12 март 2017 г. след провеждането на канонични€ избор в —инодални€ параклис "—в. цар Ѕорис-ћихаил" в —офи€ —в. —инод на Ѕѕ÷-Ѕѕ с пълно единодушие го избира и утвърждава за ¬рачански митрополит.

 

 

¬аше ¬исокопреосвещенство, след като поехте управлението на ¬рачанската епархи€, обикал€те поверената ¬и епархи€ и общувате с мир€ните.  акво е вашето впечатление – отдалечили ли сме се от в€рата и църквата?

ƒнес живеем в трудно време. ƒълги€т атеистичен период определено сложи сво€ отпечатък върху наши€ народ. јко се вгледаме, ще видим, че ежедневието на хората е насочено предимно към подсигур€ване и задовол€ване на материалните им нужди. ∆ивеем във време, изпълнено с безверие, в което границите между доброто и злото са напълно размити. ћнозина са равнодушни към чуждото нещастие. »стинската ’ристова любов липсва между човеците. ¬сичко това не може да не ни безпокои. ћога да ви увер€, че светата ѕравославна църква винаги е противосто€ла на силите на злото в този св€т. Ќикога не е отстъпвала и винаги е водила тази битка, в ко€то доброто е победител. ƒа, днес е трудно време. Ќие обаче н€ма да престанем да работим за миси€та на ÷ърквата, ко€то е да носи в€рата, надеждата и любовта, тези основни христи€нски добродетели, на сво€ народ. »скрено в€рвам, че все повече жители на ¬рачанската епархи€ ще се обърнат към животвор€щата в€ра в ’риста и ще намер€т път€ към Ѕога.

Ѕългаринът търси ли упование в ÷ърквата в трудни моменти?

Ќ€ма човек, който в трудни моменти да не търси Ѕога. ¬ мигове на нещастие дори нев€рващи€т се обръща към Ѕога. Ќие, българите, също не правим изключение, което говори, че ÷ърквата е нашата последната надежда, а всъщност тр€бва да бъде първата.

Ќапоследък се чуват и критики, че ÷ърквата не стои достатъчно близо до хората и до проблемите им.

Ќапротив, ÷ърквата стои близо до хората и до техните проблеми. “€ ежедневно се моли за всички. ѕроблемът е в това, че хората сто€т далеч от храма и нашата задача e - да ги призовем в дома √осподен, за да откри€т и почувстват душевни€ покой, който цари в сърцето на в€рващи€ човек. Ќие чуваме думите на »исус ’ристос: „≈лате при ћене всички отрудени и обременени и јз ще ви успоко€”. ≈лате при ћене. “оест, тр€бва да призовем хората да дойдат и да вл€зат в храма √осподен, да присъстват на светите богослужби, за да усет€т мира и спокойствието, които цар€т там. “ова ще им бъде в помощ за т€хното духовно състо€ние и да даде в сърцата им душевен мир.

¬рачанинът продължава ли да влиза в храма само по празниците?

Ќаистина, българинът, не само врачанинът, влиза в храма предимно по празниците. “ова е така нареченото „битово христи€нство”, което е повсеместно и не е характерно само за определен град или наци€. Ќие обаче сме длъжни да се постараем да го променим. јко сърцето на един човек бъде докоснато и запленено от проповедта на духовника, той отново ще дойде в храма.

ћного хора см€тат, че ÷ърквата тр€бва да развива и социална дейност.  акви са ¬ашите виждани€ и имате ли такива намерени€?

—оциалната дейност е част от светата ÷ърква. Ќеслучайно при въдвор€ването ми като епархийски митрополит сред моите приоритети откроих и тази дейност. »маме доброто намерение да бъдат открити прицърковни и приманастирски кухни за социално слаби и да реализираме всевъзможни други благотворителни инициативи. Ќо тази дейност изисква сериозен финансов ресурс и ние търсим варианти да го набавим. ¬ първите дни на моето служение заедно с омбусдмана ћа€ ћанолова организирахме акци€ за раздаването на пакети с хранителни продукти на нуждаещи се. Ќад€вам се, с Ѕожи€та помощ, да развиваме тази дейност и занапред.

»мате ли желание да бъдете новатор в духовната дейност?

»стините на светата ѕравославна в€ра са вечни, за това новаторство спр€мо т€х не може да има. јко тр€бва да бъда новатор, аз искам да съм такъв в духа на нашите възрожденски будители. »скам да съм новаторът, който разкрива вечността, който насочва и води, хората в поверената ми от Ѕога епархи€, към вечни€ живот и светостта, който им открива дълбочината на светооческата мъдрост и ги наставл€ва в изконните христи€нски добродетели и ценности. Ќие обаче можем да бъдем новатори в начина на общуване с хората, да търсим нови пътищата за достигане до сърцето на в€рващи€ човек.

ўе бъдат ли въведени часове по религи€ във врачанските училища?

ќще в началото на моето служение проведохме среща с всички директори на врачански училища. “€ бе инициирана с цел – да се запознаем с директорите и да обсъдим какви са възможностите и нагласите. Ќие изразихме нашето желание за въвеждането на час по религи€ в училищата на територи€та на нашата епархи€. ¬ резултат на това в две врачански училища свободно избираем предмет – религи€ е вече факт. Ќад€ваме се това да се случи и в другите учебни заведени€. ¬ н€колко училища из€виха желание да се провеждат беседи на духовни теми. ќт разговори със свещеници, които работ€т в тази насока, установихме, че децата търс€т Ѕога и имат желание и интерес да изучават такъв предмет. ¬€рваме, че запознаването на децата и младите хора с истините и ценностите на православната в€ра ще ги направ€т по-добри човеци – милостиви, милосърдни и съпричастни към болката и нуждите на ближни€. ўе станат истински христи€ни на дело, които обичат сво€ ближен и по вс€какъв начин се стрем€т да му помогнат.

 акви иновации предстои да въведете във ¬рачанската епархи€?

 ато архипастир на ¬рачанската епархи€ ще търс€ път към сърцата на младите хора, използвайки новите начини и възможности, които ни предлага нашето съвремие. ўе прилагаме иновативни методи на преподаване, за да достигнем до повече хора. ¬ъзнамер€ваме да направим сайт на ¬рачанската епархи€ и ‘ейсбук страница.  акто сами знаете, младите са в »нтернет, в социалните мрежи и тр€бва да използваме тези технически възможности, за да успеем да стигнем до т€х.

ѕредстои ли да се направи ремонт на православни храмове в епархи€та?

ѕрез това л€то вече ремонтирахме 7 храма, със средства от ƒирекци€ „¬ероизповедани€”. ќсвен това кандидатстваме по оперативните програми за развитие на селските райони. ÷елта е да бъдат ремонтирани още около 10 храма и манастири. «асега не можем да се ангажираме да кажем колко от т€х ще бъдат одобрени за финансиране. –аботи се по всички възможни варианти да се подсигур€т средства, макар и за частични и най-належащи ремонти. ¬инаги обследваме обектите, казваме какви са нашите нужди, но не винаги институциите, от които търсим средства за ремонтните дейности, удовлетвор€ват искани€та ни.

ќчаква ли се основен ремонт и на ¬рачанската митрополи€?

“акъв ремонт предстои, но и това е свързано с осигур€ването на средства. —градата е архитектурна забележителност на град ¬раца. ѕостроена е през 1932 г., но никога досега не е основно ремонтирана. ѕрез годините са правени частични ремонтни дейности по проект „ расива Ѕългари€”, които са включвали пребо€дисване и запълване на пукнатини. –емонтиран е също покривът, но основен ремонт, който би засегнал инсталациите и ремонтиране на помещени€ отвътре не е правен. —градата вече е обследвана и имаме нужната информаци€ какво тр€бва да се направи. ўе търсим начини и възможности, за да осигурим необходими€ финансов ресурс.

 акво е финансовото състо€ние на ¬рачанската епархи€?

¬ремената са трудни. Ќе мога да кажа, че финансовото състо€ние на епархи€та е добро, но искрено се над€вам да се подобри. —тараем се по вс€какъв начин – чрез икономии и с прецизиране на всички приходи и разходи, да го стабилизираме.

 акъв е митрополит √ригорий извън църквата?

 огато при пострижението монахът дава своите обети, той €сно осъзнава, че н€ма живот извън църквата. ÷€лото битие на монаха е църквата. » в това аз не прав€ изключение. јко питате какъв съм извън задължени€та на митрополит, ще ви отговор€, че н€ма такова пон€тие „извън”, защото архиере€т е в посто€нна мисъл и грижа за сво€та епархи€ и своето паство. Ќие н€маме работно време. Ќаши€т живот е служение на Ѕога и на хората и не се ограничава с часове и с дни. јз съм един христи€нин, един монах, който се стреми да пази Ѕожи€ закон и да живее така, че да наследи царството Ѕожие. ∆ивот извън ÷ърквата за духовника и монаха н€ма.
2018-01-05 09:25:19