Слагат ред в ремонта на врачанските улици

Слагат ред в ремонта на врачанските улици

Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца предстои да бъде приета. С влизането й в сила ще се преустанови стихийното и безразборно разкопаване на улици и тротоари, предизвикващо основателното недоволство от страна на жителите на града. Чрез нея ще се създадат условия за консолидиране на инвестиционните намерения на експлоатационните дружества за отговорно ползване и опазване на техническата инфраструктура на община Враца. Вносител на предложението е градоначалникът Калин Каменов. Мотивът му за внесеното в местния парламент предложение е, че към момента липсва местна подзаконова нормативна уредба на условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Враца  в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.

„В предложения проект е уредено изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други. Предвижда се също така внасянето на  гаранция за качеството на възстановителните работи на нарушените улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади и други, както и времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването, който ще се съгласува и одобрява от Община Враца. При невъзстановяване, със средствата от гаранцията, Община Враца ще възстановява компроментираните участъците.”, категоричен е кметът Калин Каменов.

Той допълва, че за да се намаляват неудобствата за гражданите, а в нередки случаи и за предотвратяване на възможни пътно-транспортни произшествия, до сега Община Враца е изразходвала не малък собствен финансов ресурс за извършване на дейностите по възстановяване на такива участъци.

Очакваните резултати от приемането на предложената наредба са значително да намалее броя на невъзстановените улици, тротоари, зелени площи и др., за чиято поддръжка и добрата експлоатационна пригодност Община Враца е отговорна. Освобождаване на собствени бюджетни средства, които до сега общината влагаше за възстановяване на извършвани прокопавания, допълва още врачанският кмет.
2017-12-11 16:20:05