Съкращават числеността на общинска администрация

Съкращават числеността на общинска администрация

Общата численост на персонала в община Враца ще бъде намалена. Една бройка ще бъде орязана в делегираната държавна дейност - в дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности”. Така след планираната промяна в общата численост на администрацията от 179 щатни бройки остават 178 човека. Предложението за орязването на щата в кметството е внесено от врачанския градоначалник Калин Каменов е внесъл за разглеждане в Общинския съвет. В средата на месец декември местните парламентаристи трябва да решат дали да подкрепят или отхвърлят кметската докладна.

„Предложеният проект е съобразен с нормативните изисквания за структура и численост в администрацията, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.”, заявява в докладната градоначалникът Калин Каменов.
2017-12-08 16:03:38