Врачани бачкат за 11 бона годишно

Врачани бачкат за 11 бона годишно

Средно 10 988 лв. са заработвали врачани годишно според данни на НСИ за 2016 г. Стойността на заработката е под средната за страната, която се изчислява на 11 379  лв.

Обобщените резултати от годишния отчет на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 36.1, което преставлява 1.6 % от общият брой наети в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява с 1.1 или с 3.0%. Увеличение са наблюдава в 6 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Професионални дейности и научни изследвания” (9.3%) и “Операции с недвижими имоти ” (6.6%). Намаление на наетите е регистрирано в 13 икономически дейности – като най-значимо е в „ Административни и спомагателни дейности ” и „Строителство” с 0.8%, показват данните на статистиката.

В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост “ и „Търговия; ремонт на автомобилили и мотоциклети “ съответно 19.5% и 12.9%.

 По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение  през 2016 г. областта заема 17-о място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в София град– 723.2.хил., а най-малък - в област Видин /16.5 хил./

По размер на средната работна заплата за 2016 г. област Враца заема 4-о място. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 15 658 лв., а с най-ниско - област Видин със 7 522 лв.

През 2016 г. средната годишна брутна заплата в област Враца се увеличава спрямо 2015 г. с 6.3%, отчитат още от НСИ. Икономическите дейности, при които е регистрирано най-голямо увеличение, са  „ Административни и спомагателни дейности “ (40.4%),  „Търговия; ремонт на автомобилили и мотоциклети“ (20.0%) и „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения “ (17.1%). Намаление се наблюдава на при „Строителство“ с 24.7%  и при “Професионални дейности и научни изследвания“- 3.7%.

Спрямо 2015 г. средната годишна работна заплата за обществения сектор се увеличава с 6.9% и достига 15 347 лв., а в частният сектор с 5.9 % - 7 845 лв.
2017-12-05 10:33:34