Търсят кой да управлява „РТВ –Вестител” във Враца

Търсят кой да управлява „РТВ –Вестител” във Враца

Публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ – Вестител” във Враца обявиха от Общинския съвет в града. До процедурата се стигна след като на последното заседание на местния парламент съветниците единодушно приеха подадените оставки от досегашния Съвет на директорите. Новоизбраният шефски борд, който ще бъде от трима човека ще управлява дружеството за срок от 3 години.

Минималните изисквания към кандидатите, участващи в процедурата е да са дееспособни физически лица, да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър”, придобита  в едно от следните професионални направления: икономическо,  инжeнерно-техническо, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани.

 

           

 

 
2017-11-17 14:04:05