“ЦУЛЯ” EООД успешно приключи европроект

“ЦУЛЯ” EООД успешно приключи европроект

В оспорвана конкуренция с още 1700 проекта миналата година проектът “НА РАБОТА В “ЦУЛЯ” беше одобрен от МТСП. Спечеленото финансиране е по схемата “Ново работно място 2015” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Благодарение на проекта четиринадесет лица, преди това безработни или неактивни на пазара на труда, бяха наети на работа във фирмата като бояджии. В продължение на една година те бяха ангажирани при извършване на строителни и ремонтни дейности на обектите, изпълнявани от фирма “Цуля” ЕООД -  православни храмове и манастири на Видинската епархия.

Първоначално наетите лица  преминаха четиримесечен  обучителен курс за придобиване на необходимите за професията на строителя знания и умения. След приключване на курса и полагане на заключителни изпити, обучаемите получиха свидетелства за придобита професионална квалификация по професията “Строител”, специалност “Бояджийски работи”.

За новоразкритите 14 работни места с финансиране по проекта фирмата е закупила необходимото строително оборудване - скелета и стълби, електрогенератор, ъглошлайфи, бояджийска машина и високопроизводителна машина за нанасяне на мазилки. 

Постигната е основната цел на проекта - да бъдат  създадени устойчиви работни места за безработни и неактивни лица от община Монтана, като фокусът е върху лица, принадлежащи към специфичните уязвими целеви групи: безработни младежи до 29 г. (4 лица), безработни лица на възраст над 54 г. (2 лица), продължително безработни и неактивни (13). Най-честата причина да бъдат те без работа е липсващата или недостатъчна квалификация, неприложима към условията на трудовия пазар.

Проектът дава възможност на такива хора да преминат обучение за придобиване на професия и да получат работа за минимум 12 месеца. За този период те получаваха възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност.

Седем от назначените работници ще останат на работа във фирмата за поне още една година. Останалите ще могат да потърсят работа при други работодатели от бранша. Придобитата по време на проекта квалификация  им дава шанс да влязат и да останат трайно на трудовия пазар.

Всичките индикатори за изпълнение на проекта  са изпълнени на 100%.

Проектът е на стойност 208 764,40 лв., от които 177 449,74 лв. европейско финансиране и 31296,66 лв. национално съфинансиране.  Продължителността на проекта бе 15 месеца - от 17 август 2016  до 16 ноември 2017 г.

Заключителната пресконференция по проекта се проведе в Клисурския манастир. В нея взеха участие архимандрит Антим, екипа на проекта, представители на обучаващата организация, на партньори и медии. Ръководителят на проекта Даниела Цолова направи мултимедийна презентация на реализираните дейности и постигнатите резултати. Управителят на фирмата Цветелин Атанасов благодари на всички служители и партньори за подкрепата и подчерта, че въпреки трудностите закупеното оборудване и обучените служители ще направят дружеството още по-конкурентно на строителния пазар. Той изрази готовност и за участие в нови проекти. Архимандрит Антим очерта положителното въздействие на този проект не само за ЦУЛЯ ЕООД, но и за част от божиите служители, участвали в него и придобили квалификация по търсена професия. Той им връчи официално новите дипломи, след което всички се снимаха за спомен пред импозантния манастир.


1


2017-11-13 10:57:07