Ударно ремонтират улиците във Вършец

Ударно ремонтират улиците във Вършец

Кметът на община Вършец Иван Лазаров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за ремонт на общинската пътна мрежа. Това стана факт на 18 октомври в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция – София. Отпускането на  безвъзмездната финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2017 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Средствата са за реализирането на проект на община Вършец: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/ и общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада”.

Обект на проектното предложение са 2 обекта от пътната мрежа на община Вършец - „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III - 812/ от км 0+000 до км 6+175, с обща дължина 2951,32 м“ и

"Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835, с обща дължина 1835 м“.

Предвидените дейности са ремонт и преасфалтиране на пътните платна, изграждане на бордюри и тротоари, отводняване, нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Стойността на отпуснатата финансова помощ по договора е 3 336 961,86 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца от датата на подписването.
2017-10-19 12:02:15