Премахват старите автомобили в Берковица

Премахват старите автомобили в Берковица

Старите и изоставени автомобили ще бъдат премахнати от община Берковица. Това ще става със заповед на кмета Милчо Доцов. По този повод вече е сформирана постоянна комисия, която да наличието на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани и изоставени в имоти общинска собственост, издирване на собствениците, издаване на предписание на същите за преместване на изоставените автомобили и съставяне на констативни протоколи за техническото състояние на МПС-та, както и констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване.

До момента Комисията е извършила оглед и опис на изоставените автомобили в град Берковица, като за всеки оглед е съставен протокол. Полицията е установила временния статут и собствениците на МПС-та въз основа на подадените протоколи от Комисията. На установените собственици Община Берковица вече е изпратила уведомителни писма, в които същите са приканени в срок до 30 ноември тази година да премахнат неправилно спрените, паркирани и/или изоставени автомобили. В случай, че този срок не бъде спазен, автомобилите ще бъдат принудително премествани  съгласно разпоредбите на чл. 36, ал. 9 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Берковица на площадка за временно съхранение. Направените в тази връзка разходи ще са за сметка на собствениците.

Община Берковица призовава всички собственици на такива автомобили своевременно да предприемат необходимите действия с цел спазване на законите и наредбите.
2017-10-17 16:16:52