Доставят лекарства за близо 10 млн. лв. на Онкологичния център във Враца

Доставят лекарства за близо 10 млн. лв. на Онкологичния център във Враца

Лекарствени продукти на стойност близо 10 млн. лв. ще бъдат доставени на Комплексния онкологичен център във Враца. За целта от ръководството са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител. Центърът има нужда от периодични доставки на медикаменти съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Прогнозната стойност на поръчката е 9.68 млн. лв. без ДДС.

Всеки кандидат може да участва в колкото позиции пожелае. Критерият за избор е единствено цената. Участниците в процедурата трябва да имат разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ, или за търговия на едро с лекарствени продукти, или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ – за всички номенклатури лекарствени продукти. Така също се изисква да притежават лицензия за работа с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, издадена от ИАЛ. Крайният срок за подаване на оферти е 3 ноември 2017 г.
2017-10-09 15:43:57