Наливат над 1 млн. лв. в ремонт на улиците в Хайредин

Наливат над 1 млн. лв. в ремонт на улиците в Хайредин

Изцяло ремонтирана ще бъде уличната мрежа в община Хайредин. В дейностите ще бъдат вложени средства в размер на 1.4 млн. лв. За целта от кметския екип вече са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите. В обхвата на поръчката влизат 16 улици, а общата им дължина е над 5 хил. м. Видовете работи по сметката са налични за всяка една от улиците, включени в изпълнението на поръчката, като същите ще се уточнят и изпълняват след констатирана необходимост и по искане от страна на възложителя, пише в обявлението.

Критериите за оценка на офертите са два: качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката с тежест 60% и предложената цена с 40%. Участниците в обществената поръчка трябва да са реализирали минимален общ оборот за последните три финансови години в размер на поне 2.8 млн. лв. Освен това трябва да са изпълнили поне две дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните пет години. За такива дейности се приемат строителство, при които е изпълнявано изграждане, реконструкция, рехабилитация или ремонт на пътища или улични мрежи и съоръженията към тях.

Продължителността на изпълнение е 12 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 16 август 2017 г.

 
2017-07-24 11:06:43