ќЅя¬Ћ≈Ќ»≈

ќЅя¬Ћ≈Ќ»≈

ќ Ѕ я ¬ Ћ ≈ Ќ » ≈

ќбщинска администраци€  озлодуй, ул.Ф’р. ЅотевФ є 13, на основание, чл. 14 от Ќаредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и «аповед є 503от 18.11.2015 г. на  мета на община  озлодуй

ќЅя¬я¬ј  ќЌ ”–—:

1. «а длъжността: √лавен експерт "–емонт ¬ и   инфраструктура и инвеститорски контролФ, в дирекци€ "”стройство на територи€та и икономически дейности", в —пециализирана администраци€ определена за заемане по служебно правоотношение.

2.ћинимални и специфични изисквани€, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

Ј ƒлъжност, административна структура

√лавен експерт "–емонт ¬ и   инфраструктура и инвеститорски контролФ,

ƒирекци€ "”стройство на територи€та и икономически дейности"

ќбщинска администраци€  озлодуй

Ј »зисквана минимална степен на завършено образование

¬исше - Ѕакалавър

Ј ѕредпочитана специалност, по ко€то е придобито образованието

—троителство, /¬ и  , ’ћ—, ’идротехническо строителство/

Ј √одини професионален опит:2 години

Ј ћинимален ранг:IV младши

Ј —пецифични изисквани€ за заемана на длъжността:

 андидатите следва да отговар€т на изисквани€ за заемане на длъжността, определени в чл.7 от «акона за държавни€ служител;

3. Ќачинът за провеждане на конкурса е:

–ешаване на тест

»нтервю

4. Ќеобходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

«а€вление за участие в конкурса - по образец

 ъм за€влението се прилагат:

1. деклараци€ от лицето за неговото гражданство, както и за обсто€телствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от

свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

2. копи€ от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификаци€ и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. копие от документите, удостовер€ващи продължителността на професионални€ опит;

4. други документи, свързани с изисквани€та за заемането на длъжността.

ѕодаването на за€влението и приложени€та към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

5. ƒокументите тр€бва да бъдат представени в:

†ќбласт ¬раца, община  озлодуй, населено м€сто гр. озлодуй

јдрес: гр.  озлодуй, п.код 3320

† †ул. ’ристо ЅотевФ є 13

†÷ентър за информаци€ и обслужване на гражданите - гише "ƒеловодствоФ,

†Ћице за контакт - ћарус€ ћановска, тел.: 0973/85837

 раен срок за подаване на документите 03.12.2015 г.

ƒен на публикуване: 20.11.2015 г.

6. —писъците или други съобщени€ във връзка с конкурса ще се об€в€т на:

»нформационното табло на централни€ вход на сградата на общинската администраци€ и на интернет страницата на общината.

7.  ратно описание на длъжността по длъжностна характеристика:

”пражн€ва инвеститорски контрол по строителство на ¬ и   инфраструктура в община  озлодуй, разплащани със средства по бюджета на ќбщината, –епубликански€ бюджет и европейските фондове и програми. ”частвува в подготовката на конкурсни процедури по «ќѕ, касаещи строителство и ремонтни работи и подготв€ тръжни документи.

8. ћинимален размер на основната заплата, определена за длъжността:

360 - 1200 лв., съобразно квалификаци€та и придобити€ професионален опит.

Ѕрой работни места, за които е об€вен конкурса за тази длъжност: †† 1

ћј–»Ќ≈Ћј Ќ» ќЋќ¬ј

 мет на община  озлоду醆 †
2015-11-23 18:07:06