Ден на виртуални отворени врати в ДГ „Единство Творчество Красота“

Ден на виртуални отворени врати в ДГ „Единство Творчество Красота“

В условията на внедрени иновативни образователни технологии в детска градина „Единство Творчество Красота“ гр. Враца се проведе ден на виртуални отворени врати пред родителите на тема „Мога всичко да узная, докато играя“. Децата от четвърта възрастова група „Усмивка“ демонстрираха умения и развити  ключови компетенции по образователно направление „Български език и литература“.  Игрите „Отгатни думата“, „Състави изречение с вълшебното колело“, „Допълни изречението“, „Огради вярната дума“ провокираха в децата речева активност, креативност и логическо мислене. Във втора възрастова група „Камбанка“ учителите показаха как  интерактивните игри допринасят за обогатяване на образните представи и развиват репродуктивното творческо  въображение у децата по образователно направление „Изобразително изкуство“. Малките художници усъвършенстваха умения по апликиране на тема „Къщичка“. Нарисуваха различни сюжетни картинки като използваха дигиталното  приложение OpenSancore. В детската градина   педагогически специалисти прилагат различни инивативни подходи при работата с децата, което допринася за  практическо използване на придобити дигитални умения при подготовката им за новите социални роли в живота.


1
2
3


2021-01-18 14:25:07