Осигурена е техника за обучение на деца и младежи в социалните услуги

Осигурена е техника за обучение на деца и младежи в социалните услуги

С цел повишаване качеството на образованието и осигуряване на възможност за провеждане на дистанционно обучение, в четири социални услуги бяха осигурени 20 преносими компютри и многофункционални устройства. Закупуването на интерактивните устройства е финансирано от Фонд „Социална закрила“, по Целева програма за подпомагане на образователния процес, като средствата са в размер на 15 312 лв. Техниката ще бъде използвана от учащи деца и младежи, настанени в Центровете от семеен тип №1 и №2, Преходното жилище и Дом за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров“.

С подкрепата за усвояване на учебния материал ще се повишат шансовете за успешното завършване на учебната година,  както и възможност за придобиване на професионална квалификация. Осигуряването на ефективна образователна среда ще позволи и реализиране на пазара на труда.
2020-11-30 15:36:17