ОбС-Монтана взе 24 решения на днешната си сесия

 ОбС-Монтана взе 24 решения на днешната си сесия

Сред най-важните от тях е одобреното предложение за изграждане и поддържане на системата за ранно предупреждение за замърсяване на въздуха. Съветниците гласуваха при превишаване в три поредни дни на нивата на фини прахови частици да бъде ограничено движението на автобуси и определени категории товарни автомобили. Тази мярка е част от Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.
Общинският съвет прие и Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на Община Монтана. По силата на наредбата ще бъдат подкрепяни с еднократна помощ в размер до 3% от стойността на жилището, но не повече от 2 000 лв. млади семейства. Съпрузите трябва да са на възраст от 18 до 35 години включително, да са с постоянен или настоящ адрес в Община Монтана, като поне единият от тях е регистриран тук преди не по-малко от три години. Друг критерии, на който трябва да отговарят кандидатите е липса на задължения към държавния бюджет.
Общинският съвет даде картбланш за кандидатстването и изпълнението на 4 проекта, свързани с услуги за ранно детско развитие; патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания; инвестиции в културна инфраструктура и информационна кампания за екологичната мрежа „Натура 2000” в България – 2.
Съветниците гласуваха „За” въвеждането в Община Монтана на задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца през учебната 2020/2021 година от 01.12.2020 г. Ангажимент на общината е да осигури необходимите условия, съгласно изискванията на държавните образователни стандарти за предучилищното образование и за физическата среда, информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Бе приет и План за интегрирано развитие на Община Монтана за периода 2021-2027 г. Този основополагащ стратегически документ залага общата рамка и за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.
На последната ноемврийска сесия на Общински съвет - Монтана бяха избрани и 27 съдебни заседатели на Районен съд – Монтана.
Освен споменатите, местният парламент взе и решения, касаещи съфинансирането на проекти, регулиране на териториалното и селищно устройство, управлението на общинската собственост и други теми от различно естество. Взетите решения ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Монтана.
2020-11-26 17:34:50