Протоколите за лечение на хронично болните ще се удължават служебно

Протоколите за лечение на хронично болните ще се удължават служебно

За да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка, НЗОК изготви Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.
Условията и редът влизат в сила от понеделник, 16 ноември.
С предложената от НЗОК мярка се цели, от една страна, избягване на струпване на хора в закрити обществени места, спазване на изискването за физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания, а от друга - гарантиране на достъпа на пациентите до необходимата им лекарствена терапия.
2020-11-13 18:18:53