Дейности по Програма „ЕРАЗЪМ+”1 в Детска градина „Дъга”

Дейности по Програма „ЕРАЗЪМ+”1 в Детска градина „Дъга”

В периода 01-09-2020- 31-08-2022 г. в Детска градина „Дъга”, гр. Враца ще се изпълняват дейности по Проект по Програма „ЕРАЗЪМ+”1 ДОГОВОР НОМЕР -2020-1-FR01-KA229-079870_4 с партньори училища и детски градини от Франция,  Полша, Испания, Гърция и Латвия.

Проектът “Еко гражданство” има за цел да насърчи децата, учениците и учителите от различни европейски страни да си сътрудничат и да осмислят устойчивото развитие и климатичните промени.

Участниците в проекта ще изготвят презентации, ще засаждат дървета, ароматни билки и цветя; ще споделят храна и начини на хранене; ще опознаваме по-добре ресурсите на всяка страна; ще съдействаме за опазване на околната среда и водата, променяйки начините си да живот. Ще работим върху 3R  (Reduce, Reuse and recycle) (Намаляване, повторна употреба и рециклиране). Ще изготвим видеоклипове, съвместно списание, портфолио, блог- това  са нашите очаквани резултати.

Целите са: 

Цели, свързани с децата, кито участват в проекта: 

- развиване на съзнанието за европейски гражданин.

- да се работи за екологичното образование като междукултурна област;  да развиват дейности, свързани с рециклирането, повторната употреба, спестяването на вода и други природни ресурси; 

- да се възпитава у децата отговорност към околната среда;

- да се провокира желание да учат чужд език. 

- да се развиват междукултурни компетенции.

  Цели, свързани с учители, които участват в проекта: 

- да развиват чувство на европейско гражданство; 

- изграждане на сътрудничество между европейските училища; 

- да развиват междукултурни компетенции.

Въздействие на проекта:

 - да поемем своята отговорност като част от обществото; 

- да възприемем нови нагласи за опазване на околната среда;

- да бъдем наясно с ползите от добрата среда; 

- да опознаем начини, свързани с грижата за околната среда.
2020-10-20 13:15:57