Дейността на групата Монбат е в съответствие със законовите и регулаторни изисквания

Дейността на групата Монбат е в съответствие със законовите и регулаторни изисквания

Оповестени са резултатите от независимата проверка на международната правна кантора Волф Тайс

 

Според резултатите от независимата проверка, проведена от началото на юни от международната правна кантора Волф Тайс, Монбат АД и Монбат Рисаклинг ЕАД имат добро ниво на организационни, документални и оперативни мерки за спазване на издаденото комплексно разрешително и изискванията на приложимото законодателство в областта на околната среда и управлението на отпадъци.

Това заключение се подкрепя и от констатациите на регулаторните органи при техните инспекции – както регулярни, така и проведените вследствие на публично известните събития, довели до извънреден медиен интерес към групата.

Друга област на проучване при независимата проверка беше управлението и контрола на трансграничния превоз на опасни отпадъци. Констатациите сочат, че Монбат Рисайклинг няма несъответствия в отчетените обеми, входящите и изходящите потоци касаят само основни суровини за собствено производство и не е извършен нерегламентиран внос или износ.

Преработката на RDF отпадъци (битов боклук) е несъвместима с технологичните мощности на Монбат Рисайклинг и Монбат никога не e имал нещо общо с този бизнес сегмент на управление на отпадъци.

По-ниската разходна стойност като резултат от избора на местни (вместо чуждестранни) оператори за оползотворяване на оловната шлака и полиетиленовия сепаратор – представляващи краен технологичен отпадък от рециклирането – също бе проучена като част от независимата проверка. Този занижен разход възлиза на средно  174 хиляди евро на година. Съотнесена към разходната структура на групата, тази стойност е под 1% (едва 0,11%) и не представлява структурно разходно предимство, което би повлияло съществено върху печалбата на групата.

Потвърдено е също, че Монбат не е пряк или индиректен собственик на операторите, заети в оползотворяването на крайния технологичен отпадък, нито дружеството е сключвало фиктивни договори. Нещо повече, Монбат рисайклинг е включвал допълнителни договорни изисквания към операторите, като сертификати за оползотворяване, с което е обезпечил договорната си позиция.

Проверката констатира, че Монбат Рисайклинг се е водил от подходящи документални процеси за потвърждаване и валидиране на информацията дали тези трети лица притежават необходимите разрешения и лицензи по закон за извършване на съответната дейност.

Изпреварващо препоръките на Волф Тайс, ръководството на Монбат въведе допълнителни стъпки в процесите на подбор и одобрение на доставчици на услуги, като направи пълна ревизия на настоящото портфолио, в това число инициира провеждането на собствена проверка за оперативна състоятелност на всеки нов контрагент.

В допълнение на предприетите вече действия, Монбат ще инициира проактивен оперативен одит на всички оператори, на които е предаден полиетиленов сепаратор през годините. Съгласно Плана за обратно оползотворяване, Монбат ще положи усилие да идентифицира частта от сепаратор, която не е била оползотворена и произхожда от Монбат, за всички оператори, при които се констатира оперативна несъстоятелност. Това се налага, тъй като e известно от публичните регистри, че Монбат не е бил единственият клиент на тези дружества. Неоползотвореният дял на идентифицирания полиетиленов сепаратор ще бъде поетапно изтеглен, като Монбат ще поеме ангажимент за неговото окончателно оползотворяване.

Монбат вече е информирало Министерството на околната среда и водите за своята позиция, както и за готовността си да предложи и осигури изпълнението на план за обратно оползотворяване, отчитайки съпровождащото процеса административно съдействие от страна на МОСВ.

По отношение на данъчното облагане, паралелно с независимата проверка на Волф Тайс, от страна на Националната агенция по приходите бяха инициирани няколко едновременни данъчни проверки, както и пълни данъчни ревизии на Монбат и на Монбат Рисайклинг. Към настояща дата всички данъчни проверки на НАП са приключили, като същите не са констатирали данъчни задължения. Пълните данъчни ревизии за периода 2014-2019 г. все още предстоят да бъдат завършени, но към днешна дата по тях не са установени съществени данъчни проблеми.

Обобщението на констатациите от международната адвокатска кантора Волф Тайс, както и Резюмето на основните заключения, оповестено от Съвета на директорите на Монбат АД, могат да бъдат намерени на корпоративния уебсайт: https://www.monbatgroup.com/bg/medii/novini.

Ръководството на Монбат се въздържаше от коментар по отношение на многобройните спекулации в публичното пространство. В същото време, на основата на тази проверка, както и на собствените си вътрешни проучвания и на информацията, която беше предоставена в процеса на извършването на проверката, дружеството си запазва всички правни възможности да се противопостави срещу продължаващо разпространение на невярна и заблуждаваща информация.
2020-09-08 15:52:16