Започна ремонт на път през с. Гаврил Геново

Започна ремонт на път през с. Гаврил Геново

Започнаха строително-монтажните дейности в изпълнение на обект "Рехабилитация на общински път  MON 1110 /III – 815 Боровци-Видлица/ - Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200.“ и сключен договор за изпълнение на СМР за същия обект с  „Европейски пътища“АД с рег.№94-III/18.10.2019г.

Средствата се отпускат, съгласно споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Георги Дамяново.  Напълно ще бъде рехабилитирана отсечкта от над 2,2 километра, от разклона за "Балова шума", през село Гаврил Геново и излизане отново на републиканския път. Средствата са 2 милиона лева отпуснати от МРРБ през миналата година. С тях ще бъдат ремонтирани и улици в селата на община Георги Дамяново. Реконструкцията трябва да приключи през есента.

Работите включват  полагане на два слоя асфалт- биндер и износоустойчив пласт, изцяло подмяна на тротоарните плочки и бордюри, нов парапет на моста, през който минава пътят, хоризонтална и вертикална маркировка.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от  Наредба управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново, общината има готовност да предостави старите бордюри и тротоарни плочи за нуждите на населението, за укрепване на имоти и за облагородяване на прилежащи към имотите части публична общинска собственост-тротоари, срещу подадено заявление в Общинска администрация.


сн.1
сн.2


2020-06-29 15:22:47