„≈« ≈— ќ Ѕългари€ предлага успешни решени€ в услови€та на финансова криза /»Ќ“≈–¬ё/

„≈« ≈— ќ Ѕългари€ предлага успешни решени€ в услови€та на финансова криза /»Ќ“≈–¬ё/

ƒушан –ибан, управител на „„≈« ≈— ќ Ѕългар舓 ≈ќќƒ


√-н –ибан, двумесечното извънредно положение в страната предизвика затруднени€ и дори фалити за н€кои бизнеси, за други обратно - допълнителни възможности.  ак сто€т нещата за ≈— ќ услугите?

 ƒействително последните два месеца се превърнаха в сериозно предизвикателство за бизнеса. Ќаложи се всички да променим начина си на работа, за да не допуснем компромис с опазването на здравето на служителите и клиентите си, но да запазим качеството на изпълнение на услугите и поетите от нас ангажименти.

ўастлив съм да сподел€, че независимо от забавените доставки на оборудване и ограничените възможности за работа и придвижване, които създадоха проблеми на бизнеса в глобален мащаб, „≈« ≈— ќ Ѕългари€ н€ма забав€не при реализаци€та на нито един от проектите си в ход като следствие от корона-кризата. ¬същност, в този период усп€хме да завършим и въведем в експлоатаци€ 5 енергийно-ефективни проекта за клиенти на „≈« “рейд, сред които „Ќидекс“ ќќƒ – фотоволтатаична централа с мощност 159 kWp, „ѕиринпласт“ јƒ - фотоволтатаична централа с мощност 415 kWp и „Ќационал 7“ ќќƒ - фотоволтатаична централа с мощност 307 KWp.

”беден съм, че ≈— ќ услугите спадат към втората група бизнеси – тези, за които възможностите се увеличават. ¬ услови€та на финансова криза редуцирането на разходите е във фокуса на вс€ка компани€, а енергийно-ефективните услуги отговар€т на тази необходимост и могат да предложат  много повече.
√лобалните тенденции в енергийни€ сектор в последните години са насочени върху изразходването на ресурсите и създаване на стратегии за адаптаци€ към промените. Ќеобходимите технологии стават все по-достъпни и усъвършенствани, напредва и преходът от традиционна енергетика към децентрализаци€, декарбонизаци€ и дигитализаци€. «а енергоемките предпри€ти€ той е съществен фактор, определ€щ т€хната конкурентоспособност. ¬се повече компании инсталират собствена мощност, за да намал€т риска от колебани€ на цените на енерги€та, да си осигур€т по-гол€ма независимост на снабд€ване и възможности за бъдещи печалби.
≈нергийно-ефективните мерки в сферата на ќ¬  (отопление, вентилаци€, климатизаци€), осветление и индустриалните системи могат да осигур€т намал€ване консумаци€та на електроенерги€ с до 60%, наред с екологичните ползи и комфорта.

ƒействително всеки бизнес по време на криза се стреми да оптимизира разходите. Ќо ще бъдат ли готови компаниите да задел€т средства за инвестиции?

„≈« ≈— ќ Ѕългари€ е една от малкото компании на български€ пазар, които могат да предложат пълен инженеринг, включително финансиране на енергийно ефективни проекти. ѕри това моделът на финансиране, който предлагаме, осигур€ва на клиентите ни незабавно намал€ване на разходите за електроенерги€ - още по време на изплащане на инвестици€та (обикновено 7 години). ѕо-съществено е спест€ването за оставащите години полезен живот на оборудването - ако говорим за фотоволтаична централа например, още 18 години.

/¬»∆ —Ќ»ћ ј 2/

ћного от нашите клиенти разчитат на нас за финансиране и ц€лостно изпълнение на своите проекти и до момента.
ѕредлагаме ц€лостни решени€ на клиентите си – анализираме конкретните им нужди, финансираме при необходимост, достав€ме и монтираме оборудването, грижим се за всички съпътстващи разрешително до въвеждане в експлоатаци€ на съоръжени€та, така да се каже „до ключ“.

ќпитаът на екипа, доказаните партньорства и качествено оборудване ни позвол€ват да поемем финансови€ и технически риск на проектите, които управл€ваме – това от сво€ страна дава възможност на клиентите ни да се съсредоточат върху основни€ си бизнес, докато ние работим за оптимизиране на техните разходи за електроенерги€.

 омпании от кой сектор се обръщат най-често към ¬ас и какви са предпочитаните енергийно-ефективни мерки?

Ќаши клиенти са индустриални компании, малки и средни предпри€ти€, общини, както и строителни компании и компании за управление на сгради – от жилищни и административни сгради до болници и училища.

Ѕлагодарение на отличното си сътрудничество с „≈« “рейд Ѕългари€ и „≈« ≈лектро Ѕългари€,  за три години „≈« ≈— ќ Ѕългари€ натрупа портфолио от 53 проекта, част от които в процес на реализаци€.

–азработваме за клиентите си индивидуални решени€ в следните основни направлени€:  осветление - сградно, улично, производствено; отопление, вентилаци€ и климатизаци€; когенерации и системи за оползотвор€ване на отпадна топлина; индустриални системи като електрически двигатели, инвертори, компресорни станции, помпени станции и др.; изграждане и експлоатаци€ на ¬≈» централи.
Ќай-предпочитани от клиентите ни са проектите за изграждане на фотоволтаична централа, в повечето случаи - за собствена консумаци€. —ъвместно с „≈« “рейд и „≈« ≈лектро „≈« ≈— ќ Ѕългари€ реализира общо 20 проекта за изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 3.4 ћWp - от т€х 1,2 ћWp са вече в експлоатаци€.

 

ѕовече информаци€ за услугите и реализираните от компани€та проекти можете да намерите на www.cez-esco.bg.

 

 

 

 
2020-05-28 20:32:29