Писаха отличен на Административния съд във Враца

Писаха отличен на Административния съд във Враца

Съгласно обобщените статистически данни на Висшия съдебен съвет за дейността на съдилищата през 2019 г., Административен съд - Враца заема челно място по натовареност на съдиите. Реално правораздавателната дейност на съда се осъществява от четирима съдии и предвид броя на разгледаните дела през годината (1065), действителната натовареност на един съдия е 23,15 дела на месец, като по този показател Административен съд – Враца заема четвърто място сред останалите административни съдилища в страната.

На база свършени дела – тези, по които е постановен окончателен съдебен акт (878), действителната месечна натовареност на един съдия е 19,09 бр. дела, с  което Административен съд – Враца заема престижното второ място.

Независимо от високата индивидуална натовареност, всички съдебни актове са постановени в законоустановения едномесечен срок. По този начин Административен съд – Враца продължава да бъде пример за срочно, качествено и предвидимо правораздаване, което е показателно за съзнателното и отговорно отношение на всички съдии към работата им и е израз на тяхната дисциплина и висока професионална подготовка.

 
2020-05-21 12:41:57