Без доживотни присъди във врачанския окръжен съд

Без доживотни присъди във врачанския окръжен съд

Общо 1496 граждански, наказателни, търговски и фирмени дела са разглеждани през 2019 година в Окръжния съд във Враца. Първоинстанционните са били 730, а въззивните - 766. Заедно с останалите несвършени 203 дела към 01.01.2019 г., през изминалата година на производство пред Врачанския окръжен съд са стояли за разглеждане общо 1 699 дела. От тях наказателните дела са били 593, търговските - 282 и две фирмени, и 822 граждански дела. Това става ясно от годишния отчет на Окръжния съд във Враца.

През изминалата година са постъпили 931 граждански и търговски дела. В тримесечен срок от образуването им са свършили 86 % от първоинстанционните граждански дела /без частните граждански/. Що се отнася до свършените търговски дела следва да се отчете, че през 2019 г. се наблюдава значително намаляване на показателя за дела, приключили в тримесечен срок – 59 %, спрямо 76 % за 2018 г. и 71 % за 2017 г. Причините за това обаче се свеждат, както до лекото увеличение на постъпленията на търговски дела, така и до увеличението на исковете по Кодекса за застраховането, които не предполагат вместване в тримесечен срок.  Следва да се има предвид и това, че търговските дела се отличават с голяма фактическа и правна сложност.

През отчетната година са постъпили общо 565 наказателни дела. От тях най-много са частните  наказателни дела І инстанция - 365,  а наказателните от общ характер дела първа инстанция са  50.  През 2018 г. наказателен общ характер дела (НОХД) са били 40, а през  2017 г. - 48. Изводът, който може да се направи е, че при постъпилите през отчетната 2019 г. НОХД се наблюдава над 20 % увеличение в сравнение с 2018 г. и устойчивост спрямо 2017 г. През отчетната година са свършени 53 дела общ  характер, от които  37 в срок до 3 месеца, което в процентно съотношение представлява  70 %.

И през 2019 г. няма наложено наказание „доживотен затвор без право на замяна”, а така също няма и наложено наказание "доживотен затвор". На „лишаване от свобода” над 10 г. до 30 г. са осъдени двама подсъдими. На шест лица  са били наложени наказания „лишаване от свобода” над 3 до 10 г.  На 33 лица са били наложени наказания „лишаване от свобода” до 3 години, като за 25 от тях е приложен институтът на условното осъждане и изтърпяването на наказанието е отложено за определен изпитателен срок. През 2019 г.  няма  осъдени  непълнолетни лица.

Анализът на наказателните дела от общ характер, които са постъпили през изминалата година показва, че най-голям е относителният брой на делата, образувани за общоопасни престъпления - 17 броя.
2020-03-16 11:35:02