Филиалът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ отвори вратите си

Филиалът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ отвори вратите си

Ден на отворени врати се състоя на 22 февруари във Филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца. Целта на събитието е потенциалните студенти на Филиала да се запознаят с материалната база,  преподавателския състав и с възможностите за обучение в учебното заведение.

Кандидат-студентите бяха поздравени от заместник-ректора по управление на качеството и акредитация на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – проф. дн Вихрен Бузов. Приветствие поднесе и директорът – доц. д-р Рени Христова – Коцева. Преподаватели и служители на Филиала запознаха кандидат-студентите и техните родители с условията за прием и предимствата на обучението в педагогическите специалности, които са приоритетни за българската образователна система.

За учебната 2020/2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца осъществява прием по общо 11 специалности.

В професионално направление 1.2. Педагогика, към традиционно представените Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и английски език, Начална училищна педагогика и английски език и Социална педагогика, тази година се добавя нова специалност – Начална училищна педагогика и специална педагогика, която идва да отговори на търсенето на ресурсни учители в сферата на образованието.

От миналата приемна кампания две нови специалности допълват богатата палитра на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … Те са свързани с новите тенденции в търсенето на квалифицирани кадри по информационни технологии в българското училище. Това са специалностите Български език и информационни технологии и История и информационни технологии. От учебната 2019/2020 г. прием се извършва и за специалност География и информационни технологии. Вече традиционни са другите три специалности от това направление – Български език и история, Български език и география, История и философия.

Всички специалности на Филиал – Враца са с педагогическа насоченост и покриват всички степени на образование – от детска градина и начален курс до прогимназиална и гимназиална степен. Това са специалности от т. нар. приоритетни направления, за които се търсят и предстои да се търсят специалисти на пазара на труда.

В момента филиалът приема документи за кандидатстване в посочените направления и специалности. Конкурсният изпит е тест по български език. Той е задължителен за завършилите средно образование преди 2008 г. и е по желание за завършилите след тази година, които могат да го заменят с оценката от ДЗИ. За специалностите от направление Педагогика задължително се полага устен изпит за проверка на говорно-комуникативни способности.

Възможните дати за явяване на изпити за специалностите на Филиал – Враца са 4 април и 6 юни 2020 г.

Ръководството на Филиал – Враца за мандат 2019 – 2023 г. е в състав: директор – доц. д-р Рени Христова – Коцева, заместник-директор – преподавател д-р Елица Александрова.


1


2020-02-25 09:44:28