Мария Попова: Призовавам БСП да спрат да спекулират с общественото доверие, говорейки абсолютни неистини!

Мария Попова: Призовавам БСП да спрат да спекулират с общественото доверие, говорейки абсолютни неистини!

Седмица преди местния вот, кандидатите за общински съветници от БСП правят опити да спекулират с общественото мнение, като създават измислени скандали, обвиняват екипа на Община Враца в редица въображаеми нередности и непрестанно спекулират с неистини. Като изпълняваща функциите на кмет и заместник-кмет с ресор „Устройство на територията и обществени поръчки“, както и ръководител на Междинно звено за управление на проектите по Инвестиционната програма, не мога да не отговоря на поредната порция платени лъжи!

По отношение на законността на взетото решение на заседание на Общинския съвет за мостово финансиране, в размер на 1 400 000 лв. за довършване на проекта за пешеходната зона, следва да внеса няколко уточнения. Видимо, представителите на БСП не са запознати с дефиницията на „мостово финансиране“, а тя е – краткосрочни кредити /обикновено в срок до 12 месеца/, като целта им е да обезпечат изпълнението на конкретен проект. Или казано по друг начин, авансовите и междинните плащания по всеки един проект се осигуряват до 80%, а за да бъде отчетен един проект, Общината трябва да е извършила 100% плащания. Поради тази причина се осигурява „мостово“ финансиране чрез фонд ФЛАГ /който е създаден с една единствена цел – да подпомага общините при изпълнение на проектите/. След приключване на проекта, Управляващият орган ще възстанови тези 20% или 1 400 000 лева на Община Враца и те ще бъдат върнати към Фонд ФЛАГ. Друг е въпросът, че Законът за общинския дълг ясно разграничава краткосрочни от дългосрочни кредити…стига да има юрист, който да чете внимателно. Риторичен е въпросът, защо ако толкова искаха да бранят, уж застрашения обществен интерес, напуснаха заседанието на местния парламент, още в самото начало?

Що се отнася до финансовите корекции, наложени на Община Враца за изпълнението на проекти от Инвестиционната програма, трябва да се отбележи, че те не са влезли в сила, тъй  като са обжалвани от юристите на местната администрация. В случай, че корекция по даден проект влезе в сила, Община Враца ще се възползва от процедурата, предвидена в Закона за държавния бюджет за намаляване размера на финансовата корекция с 80%, чрез  тристранно споразумение -  каквато практика имаме с наложени санкции по проекти от мандат 2011-2015г. За сведения на представителите на БСП, изпълняваната Инвестиционна програма е над 23 млн. лв. и нашият екип се ръководи от две основни неща – качествено изпълнение на проектите и 100% гарантиране на обществения интерес.

Твърденията за неустойките по договора с МД Електроник отново са безпочвени и тенденциозни. В чл. 13 от Договора с инвеститора, който е публичен, е посочено, че Община Враца ЩЕ СЪДЕЙСТВА при преговорите с експлоатационните дружества, каквито са ЧЕЗ и ВиК. В чл. 15 от същия договор се вижда, че цитираният пътен участък ще бъде реконструиран след завършването на строежа и въвеждането му в експлоатация. Или казано по друг начин – няма как да вложим обществени средства в път, който ще бъде компрометиран от механизацията, с която се изгражда заводът на МД Електроник. За представителите на БСП, следва да се посочи, че Договорът с фирмата е гласуван с мнозинство от Общинския съвет, включително и от – Цветелина Дамяновска, Иван Иванов, Стефка Кузманова, Иванка Стоянова – Дуарте и Павлин Петров.

Паниката, която всяват от БСП със сигналите до прокуратурата, отново е несъстоятелна. Към момента Община Враца не е уведомена за каквито и да е било разследвания от страна на прокуратурата по надлежен ред.

Във връзка с техниката на БКС и съмненията за злоупотреби, е хубаво госпожа Дамяновска да си припомни, че след изменението на Закона за обществени поръчки, бяха внесени промени по отношение на обявяването на процедури за избор на изпълнител. Съгласно промените – всеки един публичен възложител е длъжен да проведе пазарно проучване, като на база събраните оферти се изготвя средна индикативна стойност на стойността на предмета на поръчката. Всичко това е свършено от местната администрация и фигурира в досието на обществената поръчка. Преди обявяване на процедурата бяха събрани пазарни проучвания, като стойностите на автомобилите, отговарящи на техническите ни изисквания варираха от 57 715 евро до 154 000 евро. На 13 септември Общината сключи договор с фирма „Алпина Ауто“ ЕООД, чиято стойност е 105 833,33 лв. без ДДС, като простата аритметика показва, че цената на сметосъбиращия автомобил е в пъти по-ниска от предлаганите в пазарните проучвания. Още повече, че на фирмата-доставчик няма да бъде разплатено, преди автомобилът да е регистриран в КАТ и приет от назначената комисия за неговата оценка.

Във връзка с твърденията за порочна практика с фирма „Монтес“ ЕООД, истината е много далече от интерпретациите на БСП. През 2018 година бяха проведени три процедури за избор на изпълнител, който да поддържа четвъртокласната пътна мрежа. На първите две не се яви нито една фирма, а едва на последната процедура участие взе цитираната фирма. Докато течеше процедурата, имаше промяна в метеорологичните условия, която доведе до спешна необходимост от осигуряване на техника за почистването на четвъртокласната пътна мрежа. Въпреки редицата проведени разговори от страна на ОП „БКС“ с фирми от страната, всички отказаха да почистят пътната инфраструктура до населените места. Тогава ОП „БКС“ и фирмата „МОНТЕС“ ЕООД обединиха усилия в името на това да няма нито един бедстващ жител в община Враца, като цитираната фирма извърши 4 почиствания на мрежата до населените места, а всички финансови взаимоотношения са уредени, съгласно изискванията за разходването на публични средства.

За пореден път призовавам БСП да спре да спекулира с общественото доверие и да създава излишно напрежение. Недопустимо е да се говорят неистини, тъй като всеки гражданин може да провери достоверността на информацията. Общината е в стабилно финансово състояние, изпълняват се всички проекти и инвестиционната политика е целенасочена. До края на мандата екипът на местната администрация ще продължава да работи както през последните 4 години – прозрачно, с лице към хората и само и единствено в обществен интерес. Нека не се забравя, че най-голямата оценка за едно управление е тази на врачани, а не на партийните централи!

 

 

 
2019-10-22 09:48:11