“рима инвеститори откриват работни места в община –оман (»Ќ“≈–¬ё)

“рима инвеститори откриват работни места в община –оман (»Ќ“≈–¬ё)

√-н –олански, започва традиционни€т романски панаир. — каква празнична програма ще изненадате жители и гости на града тази година?

ѕостарали сме се и тази година да осигурим разнообразни забавлени€ за  всички. ѕразничната програма стартира с откриването на две изложби. ¬ ср€да в читалището гостува градската художествена галери€ в ћездра и любителите на изобразителното изкуство се насладиха на картини от пленерите в село “ипченица. ƒнес, на 26 октомври от 17 ч., в сградата на общината ще открием изложба на младите скулптури – възпитаници на единственото на Ѕалкански€ полуостров каменоделно училище в местното село  унино.

ќфициалното  откриване на панаира ще бъде довечера от 18.30 ч. «а празничното настроение на жителите и гостите на –оман ще се погрижат ћъжката фолклорна група „«мей √ор€нин“ от село «верино и любимата на всички певица ƒжина —тоева. «а малките жители и гости на –оман, утре /събота/ от 10,30 ч. сме организирали детско шоу с участието на –оси  ирилова. ћалко по-късно - от 13,30 ч., на градски€ стадион ще се проведе футболна среша между отборите на ‘  „»скър 1923“-гр. –оман и ‘  „Ѕотев“-  риводол.

Ќад€вам се, че през предсто€щите панаирни дни всеки ще открие за себе си сво€та частица удоволствие и добро настроение.

“ази година стартирахте изпълнението на важни инфраструктурни обекти. Ѕезспорно гол€ма победа бе финансирането за реконструкци€ на централни€ булевард „’ристо Ѕотев“. ƒокъде стигнаха дейностите?

¬ кра€ на 2016 г. ќбщина –оман кандидатства с три проектни предложени€ по ѕрограма за развитие на селските райони за инвестиции в създаването, подобр€ването или разшир€ването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. ƒва от представените проекти б€ха одобрени и за т€х са сключени договори с ƒ‘ „«емеделие“. ѕърви€т касае именно рехабилитаци€та и реконструкци€та на бул.“’ристо Ѕотев“, редом с тротоарите, съоръжени€та и принадлежностите към т€х на територи€та награда. ќбщата стойност е 1 840 254,82 лева без ƒƒ—.

ƒруги€т проект е за ремонт на път€ –оман – —трупец – граница с община ћездра и „–емонт и изграждане на подземна инфраструктура на път –оман  - —то€новци – граница с община Ћуковит на стойност: 3 821 275.81 лева без ƒƒ—.

» по двата проекта са проведени всички процедури по «ќѕ и са сключени договори за изпълнение на дейностите по проектите – строително–монтажни работи, строителен надзор, авторски надзор, управление на проекта. ќт страна на ƒ‘ „«емеделие“ приключиха проверките за съгласуване и се даде положително становище за общината.

Ќа 22 октомври се откри и строителната площадка за реален старт на строителните работи на двата общински път€.  »зпълнението на тези проекти ще реши важни за общината въпроси, свързани не само с нормален транспортен достъп до административни, здравни и други социални услуги, но и ще подобри естетиката и услови€та на средата за живот с предвидените екомерки срещу запрашеност, шум и други негативни за природата €влени€. ўе бъде  предотвратена в максимална степен възможността за ѕ“ѕ .

Ќа какъв етап е работата по четвъртокласната пътна мрежа в общината? 

ќсвен двата общински път€ за селата —то€новци и —трупец, които ще бъдат реконструирани по ѕ–—–, ежегодно се отдел€т средства в програмата на капиталовите разходи на общината за ремонт на силно износени пътни участъци, които затрудн€ват движението. –азбира се, средствата, с които разполагаме, са несъизмерими с нуждите от ремонт и затова приоритет вс€ка година са участъците в най-лошо състо€ние на настилката. “ака е и тази година. ¬ капиталовите разходи са предвидени към 74 хил..лв. за основен ремонт на пътища. —троително-монтажните работи по изпълнението на сключените договори са приключили.

«апочва ли да се промен€ обликът на –оман благодарение на спечелените проекти? ѕланирате ли нови предложени€ за кандидатстване по оперативни и национални програми за финансиране?

—редствата, с които общината разполага за ц€лостната си дейност, са силно ограничени, поради което  финансов ресурс за капиталови разходи се стремим да осигурим основно чрез кандидатстването по проекти. ¬ тази връзка през насто€щата година б€ха подготвени проект по „ расива Ѕългар舓 за преустройство на общинска сграда за нуждите на кметството, пощата и здравни€ кабинет в село –адовене, който не получи подкрепата на общински€ съвет в –оман и в момента изпълнението се финансира изц€ло от общината.

ѕодготвили сме и други както и три проекта по програмата за развитие на селските райони. ≈дини€т е за оформ€не на пешеходна але€ в град –оман между улица „ћ. »скър“ и подпорната стена на река ћалък »скър. ƒруги€т предвижда открита спортна площадка в спортни€ комплекс, а трети€т е за ремонт и благоустро€ване на  детска градина „«ора“. “ези проекти  в момента са в процес на оценка и се над€ваме на нови договори с ƒ‘ „«емеделие“ за реалното им изпълнение.

Ќаскоро депутатът  расимир Ѕогданов отново повдигна темата за проблеми с престъпност сред ромското население на –оман. —прав€т ли се органите на реда и съществува ли в момента етническо напрежение в общината?

“емата за проблемите с престъпността се повдигна в резултат на мое писмо до министъра на вътрешните работи и депутатите от врачански€ избирателен район. «а пореден път изразих тревогата си от  факта, че в община –оман се наблюдава ръст на престъпността за първото полугодие на 2018 спр€мо същи€ период през 2017 г.  ¬ъпреки че разкриваемността също е по-висока, сме силно обезпокоени от раст€щата тенденци€ и чувството за безнаказаност на част от престъпни€ контингент в общината.

— налични€ състав на –” –оман е изключително трудно да се поддържа реда. ¬ писмото си насто€х да се  предприемат необходимите действи€ за окомплектоване  на лични€ състав и засилено полицейско присъствие във всички населени места от общината, с което да се гарантира законността, здравето и живота на гражданите на община –оман. ¬ началото на месеца бе об€вен конкурс назначаване на двама старши полицаи в група „ќхранителна полиц舓.  Ќад€вам се, че  това ще реши част от проблемите в тази област.

 ак оцен€вате развитието на общинските села? »ма ли препитание за хората?

“р€бва да сме реалисти. Ѕългарски€т —еверозапад , в т.ч.  и  община –оман, е най-бедни€т регион в цели€ ≈—. —елищата се обезлюд€ват с невиждани темпове. –абота н€ма, а основното местно богатство - зем€та, носи печалби единствено на  арендаторите.  «а да поискат хората да отидат да живе€т на село, там тр€бва да има инфраструктура, здравеопазване, образователна система.

‘акт е, че в общината селата се  обезлюд€ват, но има и селища с потенциал, на които тр€бва да се помогне,  да се стимулира т€хното развитие. “р€бва да се предвид€т и допълнителни стимули като данъчни облекчени€ за стартиране на бизнес в селата. —ъщо така кметовете да имат повече правомощи€, да има децентрализаци€ на малките населени места, да има по-лесен достъп до еврофинансиране. ѕрез последната година трима инвеститори придобиха собственост на територи€та на общината и  това ще доведе до разкриване на нови работни места. ѕроблем пред инвестициите в селата обаче човешки€т капитал- липсата или недостатъчни€ брой на квалифицирани кадри

ѕредстои сключване на договор за ћестната инициативна група  „–оман – Ћуковит“,  на стойност  около 7 500 000 лева., където приоритет са малките населени места с население под  500 жители.
–оман разполага с живописна природа. »ма ли начин да се рекламира като туристическа дестинаци€ и има ли инвеститори, които да са ориентирани към предлагане на туристически услуги?

¬ действителност  в общината има уникални природни забележителности, които до момента не са попул€ризирани и не е осигурена съпътстваща инфраструктура за достъп до т€х. “ова ще бъде  нелесен процес, предвид ограничените възможности на общината, както по отношение на наличен финансов ресурс, така и по отношение на кандидатстване за европейско и друго финансиране. ќпит в това отношение е кандидатстването на община –оман по ѕрограма INTERREG V-A –умъни€ - Ѕългари€ 2014-2020- √еопарковете по ƒолен ƒунав – възможност за опазване и устойчиво развитие на геоморфоложкото  и геоложко наследство” по ос 2 „«елен регион“. ѕроектът към насто€щи€ момент не е получил подкрепа. “ова обаче не е причина, ко€то да ни откаже от това да продължим да търсим възможности в тази насока

¬ навечерието на последната година от насто€щи€ ¬и кметски мандат, какво си пожелавате да постигнете заедно с екипа си в администраци€та?

«аедно работихме. «аедно сподел€хме трудности и успехи. «аедно ще бъдем и занапред – за едно по-добро бъдеще. ”вер€вам ¬и, че въпреки трудностите ние ще продължим да отсто€ваме това, което правим вече трета година. ƒа решаваме проблеми и да работим за интересите на всички жители на община –оман. — общи усили€ показахме, че можем да реализираме проекти, които да нос€т позитиви за десетилети€.

ѕожелавам на всички свои съграждани здраве и сили, за да успеем да се преборим с достойнство с новите изпитани€, за да пребъде нашата община! јз в€рвам в това!  » знам, че имайки подкрепата на своите съграждани, ще имам и силите да направ€ още много за не€.

 

»нтервю на

ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј

 

 

 
2018-10-26 14:26:02