Търсят експерт по земеделие в община Враца

Търсят експерт по земеделие в община Враца

Конкурс за главен експерт по земеделие и гори обявиха от общинската администрация във Враца. Основната цел на длъжността е да подпомага дейността на началник отдела „Общинска собственост” за ефективното провеждане на общинската политика в областта на земеделието и горите, както и за подобряване на административното обслужване на гражданите.

Основните изисквания към кандидатите е да са пълнолетни и дееспособни физически лица, да са български граждани, да имат диплома за висше образование с квалификационна степен „Бакалавър”. Желаещите да заемат позицията трябва да имат най-малко 2 години професионален опит в областта на осъществяваната дейност.

Конкурсът за главен експерт по земеделие и гори в община Враца ще се проведе в два етапа – проверка на съответствието на представените документи и интервю. За участие в подбора няма да допуснати кандидати, които не са представили всички необходими документи или документите не удостоверяват изпълнението на изискванията.  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждането на интервюто ще се обявят на официалния сайт на община Враца до 30 октомври тази година. В списъка на недопуснатите до интервю кандидати се посочват основанията за недопускане.

 

 
2018-10-12 13:26:42