проект “Създаване на устойчива заетост в сферата на търговията с крепежни елементи”

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

На 08.03.2017  беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Създаване на устойчива заетост в сферата на търговията с крепежни елементи” BG05M9OP001-1.003-2177-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на ОП РЧР 2014-2020 от фирма „МГ ЕКСПЕРТ” ЕООД.

Общата стойност на проекта е 69 013.78лв., от които 58 661.71лв. европейско съфинансиране и 10 352.07лв. национално съфинансиране.

               От 17.07.2017г. е назначен ръководител на проекта, който отговаря за цялостното изпълнение на проекта, координира работата на екипа, планира дейността на екипа, наблюдава и контролира изпълнението на дейности от външни изпълнители, осъществява комуникацията с УО на ОП РЧР и др.

               По проекта са наети  общо 4 лица, с което се изпълнява предвиденото в проектното предложение. Наетите лица са част от една от най-уязвимите групи на пазара на труда  безработни и неактивни лица. Закупеното  оборудване се използва от лицата. Чрез реализацията на проектното предложение фирмата модернизира осъществяваната дейност и осигури устойчива заетост на своя персонал.

               През месец април приключи дванадесет месечна заетост на едно от лицата, с което се отговаря напълно на изискванията и условията на програмата.  През месец юли 2018г приключва12 месечната заетост на назначените лица. Фирмата продължава да поддържа заетостта на лицата, с което се изпълняват заложените индикатори. На 08 август 2018г  приключва изпълнението на проектното предложение.

               В резултат на изпълнението на проектното предложение са постигнати слединте резултати:

  • Сформиран екип от 4 члена за изпълнение на проекта;
  • Създаден и окомплектован архив (досие) на документооборота за изпълнение на проекта;
  • Оборудвани 4 работни места – закупени лекотоварен автомобил и преносим компютър.
  • Осигурена устойчива заетост за още 12 месеца на минимум 2 лица.
  • изработени и поставени на видно място плакат с форма;

 -  изработени и разпространени химикалки с необходимите реквизити според изискванията та ръководството на бенефициента.

               Фирмата е създала утвърдени търговски отношения с представители от бранша не само на територията на община Враца, но и в Плевен , Видин, Монтана, Козлодуй. Динамично развиващият се пазар и посочените утвърдени търговски отношения налагат увеличаване на заетите лица, с цел обслужване на всички поръчки.

 

Договор BG05M9OP001-1.003-2177-C02

проект “Създаване на устойчива заетост в сферата на търговията с крепежни елементи”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”

 
2018-08-03 16:48:08