Подобряват взаимодействието между държавните служби и общините във Врачанско

Подобряват взаимодействието между държавните служби и общините във Врачанско

Областният управител Малина Николова инициира работна среща на териториалните звена на изпълнителната власт с кметовете на общини и кметства в област Враца.

„Кореспонденцията, която се води между страните играе важна роля в изпълнението на правителствените приоритети, но дискусията, която предстои цели да се поставят актуални въпроси за обсъждане и намиране на най-адекватните решения. Практиката показва, че обменът на информация по въпросите, които ще поставим за разглеждане е между териториалните звена и кметовете на общини и не във всеки случай достига до кметовете на кметства с необходимите разяснения и които трябва да привеждат в изпълнение правителствените решения в малките населени места. От това обстоятелство е продиктуван разширеният състав, в който днес имате възможност да зададете Вашите въпроси и представите становища“. С тези думи областният управител Малина Николова откри срещата и запозна присъстващите с основните теми на дискусията.

Началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Галина Евденова  представи резултатите от изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици. 137 ученици от областта са заминали в чужбина с родителите си през първия учебен срок, а други 99 са отпаднали от училище. Само за април кметовете на общини са наложили общо 79 акта на родители, заради това, че децата им не посещават училище.

По време на срещата комисар Атанас Петков, началник на отдел „Охранителна полиция“ представи основните акценти в работата на ОД на МВР – Враца по отношение гарантирането на реда и сигурността на територията на всички общини от областта.

Директорът на РДСП – Враца Мария Търнавска даде насоки на кметовете на населени места във връзка с прилагането и изпълнението на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и напомни, че безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ и не са включени в програмите за заетост, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности. „Особено важно е изготвянето на графици за работа на лицата, полагащи 14-дневен труд в месеца и при отказ за полагане на общественополезен труд от тяхна страна месечната помощ се спира за срок от два месеца считано, от 1-во число на месеца, през който е направен отказът. При повторен отказ за полагане на общественополезен труд, независимо кога е направен отказът през последните 5 години месечната помощ на лицата се прекратява за срок две години“, категорична беше Мария Търнавска.

Директорът на Бюро по труда – Враца Маргарита Ангелова представи изпълнението на ОПРЧР, Проект "Работа" в област Враца. Бюджетът на проекта е 80 млн. лева и в него могат да участват дълготрайно безработни лица и ново регистрирани като безработни лица,  които по информация от Национална агенция по приходите, не са работили през предходните 12 месеца. Проектът обхваща ремонтни дейности и поддръжка на обществени сгради и комунално–битово обслужване, благоустройство на населеното място, почистване на речни корита, дейности, подпомагащи опазването на обществения ред и собствеността на гражданите, както и предоставяне на услуги за населението - почистване и помощ в дома, дребни ремонтни дейности.

 

През септември предстои среща в същия формат, на която ще бъдат разгледани въпросите, свързани с действията на институциите при бедствени ситуации и кризи.

 
2018-05-16 17:52:32