Преименуват и режат места в социални домове

Преименуват и режат места в социални домове

С намален капацитет е домът за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров” във Враца. От 2 февруари броят на обитателите му е свален от 50 на 40 места. Предложението за промяната е направено от изпълнителният директор на агенция „Социално подпомагане” в столицата. Това обяви шефът на общинската дирекция във Враца Нели Стоянова.

С нови наименования са част от социалните центрове във Врачанско. Домът за възрастни хора с умствена изостаналост в Три кладенци се преименува в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост. С ново име е и дневният център за деца и възрастни „Зорница” във Враца. Той вече ще носи названието „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания”. На Дневен център за пълнолетни лица с увреждания се преименува Дневният център за възрастни хора с увреждания във Враца.

Същевременно са направени и изменения, свързани с процедурата по кандидатстване и насочване към подходяща социална услуга на лица, за които са изчерпани възможностите за оставане в семейна среда. В процеса на координация и взаимодействие, активно се включват и доставчиците на социални услуги, които имат ангажимента да изготвят индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален  план за подкрепа на лицето. Нов момент е и настаняването по съдебен ред от районния съд по настоящ адрес  на лицата с трайни увреждания поставени под пълно запрещение, като срока на настаняване е до три години, уточни Нели Стоянова.

 
2018-02-23 14:17:46