Обновяват централната пешеходна зона на Враца?

Обновяват централната пешеходна зона на Враца?

Изцяло обновена и модернизирана ще бъде пешеходната зона в централната част на Враца. Основен ремонт ще бъде направен на зоните 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. „Поп Сава Катрафилов” до ул. „Кръстьо Българията”. В дейностите ще бъдат вложени 5 млн. и 295 хил. лв. без ДДС. Предвижда се цялостна подмяна на амортизираните настилки, уплътняване на съществуващото озеленяване с нови дървесни и рестителни видове, изграждане на единна система от елементи на градския дизайн – пейки, чешми, кошчета за отпадъци, улични осветителни тела, велосипедни стойки и др. Съществуващите фонтани ще бъдат запазени. Отделно от това ще бъдат изградени нови водни площи и система за напояване. Предвижда се изпълнението на мерки за достъпна среда, вкл. За хора с увреждания. Крайният срок за подаване на документи за участие в процедурата е 30 януари 2018 г.

Това е втората обществена поръчка за модернизация и обновяването на централната част на Враца. Причината е, че в средата на месец октомври КЗК излезе с решение, с което отмени като незаконосъобразно решението на врачанския кмет Калин Каменов за откриване на „открита” процедура за тези дейности. Процедурата бе обжалвана от един от участниците – „Пътно поддържане – Севлиево” ЕООД. Един от мотивите на дружеството е, че поставените изисквания за доказване изпълнени СМР на площ от 60 дка е ограничително и не създава условия за реална конкурентноспособност и прозрачност на процедурата. Въпреки решението на КЗК от Върховния административен съд са се произнесли в полза на община Враца.
2017-12-22 15:34:14